ARTISTIAID

 

ALAN WHITFIELD

Mae Alan Whitfield yn artist sydd ar hyn o bryd yn gweithio yng ngogledd Cymru. Mae ei ffotograffau yn dal golau a’i eiriau ysgrifenedig a llafar ei hun. Mae'n cael ei ysbrydoli gan sylwadau pob dydd ac yn cwestiynu'r byd o’n cwmpas. Meddai Alan…

READ MORE


 

AMY STERLY

Gwneuthurwr print sy'n byw yng Nghymru yw Amy Sterly, ac mae ei gwaith yn tanseilio delweddau traddodiadol o olygfeydd gwledig gyda neillebau ac ebychiadau comig. Mae hi'n archwilio’r syniad o 'ddelfryd gwledig' a beth sy’n gorwedd o dan yr wyneb, gan…

READ MORE


 

ARTISTYOKE

Yn bresenol, mae artistiaid Annie Nelson a Chris Wood yn gweithio fel ‘artistYoke’. Yn ddiweddar, maent wedi trawsnewid fan i fod yn gartref, stiwdio a swyddfa iddynt. Rwan, maent yn teithio o amgylch Ewrop yn chwilio am #newvanbition.…

READ MORE


 

BEN DAVIS

Mae Ben Davis a'i gydweithiwr Jude Wood yn artistiaid cymunedol llawrydd. Mae Ben wedi creu nifer o brintiau gloÿnnod byw anghyflawn. Mae'r derbynwyr yn cael ei wahodd i orffen y printiau ac arddangos eu campweithiau ar oriel ART-ro-POD Facebook…

READ MORE


 

BETHAN WYN WILLIAMS

Artist a Gwneuthurwr Print o Sir Ddinbych sy’n byw ac yn gweithio ar hyn o bryd yn Llundain, ar ôl astudio yn Central Saint Martins, mae Bethan wedi creu cyfres gyfyngedig o brintiau sgrin llaw. Mae’r rhain wedi seilio ar ei chariad at adar a’u prydferthwch, pŵer a gosgeiddrwydd. …

READ MORE


 

CARMEN WHITE

Mae Carmen White yn artist cysyniadol sy'n gweithio yng ngogledd Cymru; "Carmen fel yr opera, gwyn fel y lliw." Mae Carmen wedi cynhyrchu geiriau pedwar llythyren 3D bychain fel 'Love' ac wedi eu clymu gyda llinyn. Gall y geiriau byr hyn fod yn bwerus…

READ MORE


 

CAROLE KING

Mae Carole King yn artist celfyddydau cain sy’n gweithio yn ne Cymru ac yn cynllunio ac yn gwneud llyfrau ar gyfer amrywiaeth o ddefnyddiau ac achlysuron. Mae hi'n defnyddio darnau o brintiau a deunyddiau pacio wedi eu hailgylchu i greu llyfrau…

READ MORE


 

CATHRYN GRIFFITH

Mae Cathryn yn defnyddio techneg o ddefnyddio a tynnu defnyddiau er mwyn cynrychioli agweddau o’r cof, dychymyg a profiadau, sy’n gadael gydadwaith o wahanol hanesion. …

READ MORE


 

CHLOE GIBB

Mae Chloe Gibb yn artist celfyddydau cain o Loegr sydd bellach yn byw yng ngogledd Cymru. Mae hi’n ymddiddori mewn peintio, ffotograffiaeth a darlunio. Mae Chloe wedi creu cyfres o gardiau tarot, pob un yn cynnwys ychydig eiriau o gyngor neu neges…

READ MORE


 

CLARE HARDING

Clare Harding is a painter and print maker, originally from Wrexham, with a studio in Chester. Most recently her work was exhibited at the Bankside Gallery in London. …

READ MORE


 

DANI DANAHER

Enw’r cymeriad yw “Princess Bivalve”, ac mae wedi seilio ar wrthrychau a ganfuwyd y tu allan i ffatri pysgod cregyn, ac yn cael naratif sy’n perthyn i gymeriad mytholegol Celtaidd, gyda phen siâp wystrysen a chorff o wymon. …

READ MORE


 

DAVID GRAHAM

Cynrychioli capsiwlau meddygol cysylltiol gyda triniaeth, gwellhad a iechyd. …

READ MORE


 

DAVID MCBRIDE

Mae David yn artist sy’n gweithio yng ngogledd Cymru ac mae o’n defnyddio ffotograffiaeth i ymchwilio i'r haniaethol. Mae ganddo ddiddordeb yn y cysyniad o gelf ar gyfer y torfeydd a'r ffordd y gall gynyddu'r ymwybyddiaeth o rôl a dylanwad lliw ar draws…

READ MORE


 

DESDEMONA MCCANNON

Mae Desdemona McCannon yn awdur, darlunydd ac academydd sy’n byw ym Manceinion. Mae ei gwaith yn adlewyrchu ei diddordeb yn arwyddocâd diwylliannol a phosibiliadau perthynol graffigwaith ac addysgeg. Mae Desdemona wedi creu cyfres o wrthrychau a…

READ MORE


 

DINAH VAGINA

Mae Dinah wedi creu cyfres o 50 botwm seramig unigryw, gyda phob un yn cynnwys artist benywaidd gwahanol.…

READ MORE


 

DON BRAISBY

Mae Don Braisby yn artist sy'n byw yng ngogledd Cymru ac sy’n ymddiddori mewn gwneud printiau. Mae ei waith yn gofnod o archwilio eich hun ac eraill, trwy lwybrau a lle - gan dynnu ar ddelweddau a geir mewn paentiadau ogof ac ar greigiau hynafol, …

READ MORE


 

EMMA BROWN

Mae Emma Brown yn artist a darlunydd wedi’i lleoli ym Manceinion. Mae ei gwaith yn archwilio materion hunaniaeth, casglu a lleoliad drwy ddarlunio, peintio, collage a chreu printiau traddodiadol. Mae hi'n cynnwys ei phrynwyr yn ei gwaith celf, gan…

READ MORE


 

ESTELLE WOOLLEY

Yn dilyn ymchwil y gwnaeth hi am y creadur cymleth yma, malwod, daeth y syniad yma o gael cragen aur a corff du. …

READ MORE


 

FFION ROBERTS DRAKLEY

Mae gwaith Ffion yn cyfeirio at ddiwylliant Cymru, yn aml iawn mae'n defnyddio gwrthrychau a oedd ar y ddreser Gymreig pan roedd hi’n tyfu fyny. Un o’i delweddau unigryw yw’r plât gyda phatrwm coed helyg.…

READ MORE


 

GILL ELLISON

Mae Gill yn artist celfyddydau cain sy’n gweithio yn Swydd Gaer a gogledd Cymru. Mae hi'n arlunydd sydd wrth ei bodd â phrintiau ac sy’n hoffi arbrofi gydag amrywiaeth o gyfryngau, prosesau a gweadau. Mae ei gwaith wedi ei seilio'n gadarn yn y byd…

READ MORE


 

GLENN IBBITSON

Arlunydd, gwneuthurwr print, gludweithiwr, argraffiad print sgrin wedi ei gyfyngu i 50. Mae’n rhan o brosiect parhaus ar Fasnachu mewn Pobl a Datganiadau Arbennig.…

READ MORE


 

HELEN DENNIS

Artist newydd ac anghyfarwydd sydd wedi darganfod ei gallu i ddylunio a ffurfio gwaith gwydr unigryw. Mae’r gwrthrychau cadarn ond ymarferol hyn, yn cael eu creu o hen ddeunyddiau a ailgylchwyd megis hen ffenestri, metelau, papur gwrthsafol a gwydr lliw addas arall.…

READ MORE


 

IAN B. JONES

Mae Ian B. Jones yn artist sy'n gweithio yn Wrecsam ac yn defnyddio olew, dyfrlliw, inc a chyfryngau cymysg. Mae tirwedd Cymru, ei phobl a'i hartistiaid yn ysbrydoli ei waith. Mae Ian wedi creu cyfres o ddarluniau cyflym o bensaernïaeth, pobl…

READ MORE


 

JAMES BLOOMFIELD

Mae James Bloomfield yn artist celfyddydau cain sy’n gweithio ym Manceinion. Mae ei waith cyfredol yn edrych ar garwriaeth America gyda thechnoleg drylliau ochr yn ochr â thechnegau hynafol a chyffredinol o wneud potiau. Mae James wedi creu cyfres…

READ MORE


 

JAMES STORY

Mae gwaith James yn archwylio’r defnydd o liw, siâp a gwead. Mae ei waith yn cael ei ddylanwadu gan siâp, patrwm, natur a geometreg. Printio Sgrîn/ Torri papur.…

READ MORE


 

JANET FARAHER

Mae Janet Faraher yn artist celfyddydau cain sy’n gweithio yng nghanolbarth Cymru. Mae hi’n defnyddio cyfryngau cymysg ac yn aml yn gweithio efo tecstilau a gwrthrychau y mae hi wedi dod o hyd iddyn nhw. Mae Janet wedi creu ‘Tocyn Aur’ sengl ar gyfer…

READ MORE


 

JENNIFER VANE-STOBBS

Yn bresennol, mae Jennifer yn astudio Celf Gain ym mhrifysgol Gaer. Mae ganddi ddiddordeb mewn ailgylchu ers tro byd. Mae’r syniad o wrthrych sydd wedi cael ei waredu yn gallu cael ei ailddyfeisio i wneud rhywbeth hollol wahanol, yn ddiddorol iawn iddi, a bod posib rhoi bywyd newydd iddo. …

READ MORE


 

JESS BUGLER

Mae Jess Bugler yn byw ac yn gweithio yng ngogledd Cymru, gan ddefnyddio printiau, llinellau a phaent i fynd i'r afael â bywyd yn y byd modern. Mae ei phrintiau yn fwriadol gymhleth, gyda'r nod o ddangos dwysedd a dwyster eu pwnc. Mae Jess wedi creu…

READ MORE


 

JOHANNA LEECH

Mae hi’n gwieithio fel rhaglennydd Celfyddydol anibynnol a Rheolwr Rhaglen Canolfan Celfyddydol Strand ym Melfast. Mae gwaith Johanna yn archwylio storïau, hen a newydd. Yn amrywio o llên lleol, storïau am anrhegion a breuddwydion sydd yn ei chasgliad yn barod.…

READ MORE


 

JOSEPH BRASSINGTON

Mae Joseph yn credu bod hi’n bwysig gadael ddwy ochr ei ddarluniau edau yn weladwy er mwyn dangos ansoddau greddfol edau a brodwaith. Mae Joseph hefyd eisiau dangos fe all darluniau damweiniol fod yr un mor ddiddorol a marciau bwriadol.…

READ MORE


 

JUDITH SAMUEL

Mae Judith Samuel yn arlunydd yng Ngogledd Cymru ac mae ei lluniau wedi eu seilio ar y môr, y traeth, y golau cynnil dros y môr, ac adar y môr sy'n hedfan yno. Ar hyn o bryd mae ei gwaith celf yn canolbwyntio ar thema ‘Ymfudiad Hedfan' ac yn…

READ MORE


 

KATIE CYFENW

Mae Katie Cyfenw yn artist celfyddydau cain amlgyfrwng sy’n byw ac yn gweithio yng ngogledd Cymru. Mae ei gwaith yn archwilio syniadau o’r 'hunan', hunaniaeth, a gwladwriaethau emosiynol a seicolegol. Mae hi'n defnyddio'r personol fel modd o …

READ MORE


 

KEITH ROBERTS

Mae Keith Roberts yn artist y mae ei waith yn aml yn cyfuno deunyddiau crai a diwydiannol fel clai, plastr a dalenni metel gyda gwrthrychau y mae wedi dod o hyd iddyn nhw. Mae’n ymgorffori haenau er mwyn adlewyrchu ansicrwydd hanes a chof.…

READ MORE


 

KIRSTY GAUGHAN

Mae Kirsty Gaughan yn artist o Swydd Efrog sydd bellach yn byw ac yn gweithio yng ngogledd Cymru. Mae ei gwaith ar gyfer Art Vend wedi ei greu i annog y derbynnydd i ryngweithio â'r darn a datblygu naratif ar ei gyfer. Mae Kirsty wedi creu 50 o bypedau…

READ MORE


 

LEANNE GILLIAM

Artist Celf Gain yw Leanne a raddiodd ym Mhrifysgol Glyndwr yn 2013. Mae’r ffordd mae Leanne wedi gweithio ar y casgliad wedi’i sylfaenu ar y ffaith bod prynu dillad mewn siop yn rhatach na cost gwneud dillad eich hun. Patrymau dillad, edau cotwm, nodwyddau, paent a peniau.…

READ MORE


 

LESLEY MARTIN

Mae gan yr artist, sydd wedi ennill gwobrau, hoffter o gyfuno darganfyddiadau amgylcheddol gyda chelf. Wedi'i hysbrydoli gan Dŷ'r Nos – cymuned Plotlander 'o bwys cenedlaethol' sy’n byw ar orlifdir afon Dyfrdwy yn Holt, Farndon, a'r Orsedd – bydd…

READ MORE


 

LOUISE WINONA KITCHIN

Mae Louise yn artist sy'n cofleidio 'pob ffurf ar gelfyddyd' ac yn ffynnu i gyfansoddi celf. Wedi'i hysbrydoli gan baentiadau ogof cyn-hanesyddol yn Lascaux yn Ffrainc, mae Kitchin yn dymuno darparu darnau ymarferol o gelf sy'n cymryd ffurf fel…

READ MORE


 

MANDY NASH

Sefydlodd Mandy ei stiwdio yng nghanolfan ‘Model House Craft and Design’ yn 1990 ar ôl gadael ‘Royal College of Art’ yn 1983. Mae Mandy yn dweud bod “plu eira yn nefolaidd a hudolus felly mae mynegi nhw ar gerdyn yn ehangu hyfrydwch y pethau hyfryd o’n cwmpas”.…

READ MORE


 

MARY HILL

Mae Mary Hill yn artist a gwneuthurwr printiau sy’n gweithio yng Nghaer. Mae hi’n creu delweddau darluniadol o natur a bywyd gwyllt, wedi eu hysbrydoli gan ganeuon, storïau a cherddi. Mae Mary wedi creu printiau o loÿnnod byw llwyd y mur, ieir bach …

READ MORE


 

MATT DAVIES

Mae’r artist yn cynnwys delweddau o adnoddau cyfryngau diddiwedd ac yn cyfuno darnau o bapur newydd, lluniau ac eitemau a gasglwyd i ffurfio darluniau gwreiddiol a beiddgar. Wedi cael ei gymell i ailgylchu ei waith, bydd Matt Davies yn darparu…

READ MORE


 

MICHELLE FRISWELL

Mae Michele Friswell yn artist gweledol sydd â diddordeb mewn archwilio straeon a haenau bywyd pob dydd yn y gorffennol a'r presennol. Mae ei gwaith yn ystyried y ffordd y mae pob rhyngweithio a wnawn yn gadael ei ôl a bod ein camau gweithredu …

READ MORE


 

MONKSTONES

Ffotograffydd Artistig yw Monkstones sy’n hoffi cyfleu prydferthwch natur yn ei waith. Mae pob ffotograff yn cynnwys ‘Saib Ystyriaethol’, hynny yw, yr eiliad sy’n gwneud i rywun aros a gwerthfawrogi’r olygfa sydd o’u blaen.…

READ MORE


 

MYRA RYAN

Mae Myra Ryan yn artist sy'n byw yng ngogledd-ddwyrain Cymru sy'n gweithio gyda deunyddiau anhraddodiadol i ddarlunio, printio a cherflunio. Mae ei gwaith yn ymwneud â diffinio'r anniffiniadwy, gan gyfleu’r cyflwr dynol na all iaith ei gyfleu. Mae ei…

READ MORE


 

NEAT SLEEPER

Mae Neat Sleeper yn artist gludwaith sy’n gweithio yn Wrecsam ac sy’n creu pethau diriaethol a sŵn ofnadwy. Mae celf stryd, diwylliant DIY, cerddoriaeth, ffrindiau, y byd naturiol a theimladau o hiraeth yn dylanwadu ar ei waith. Mae Neat Sleeper…

READ MORE


 

PAM NEWALL

Mae Pam Newall yn bensaer o’r Amwythig sydd bellach wedi troi ei llaw at wneud printiau. Mae ei gwaith yn ystyried y ffordd y mae delweddau yn dal cofnod o ryw weithgaredd cynharach, yn meddu ar synnwyr o absenoldeb ac yn dal pethau ar yr ymylon.…

READ MORE


 

PAUL McQUAY

Darlunydd a Dylunydd Graffig yw Paul a gafodd ei fagu yn Birmingham. Astudiodd ym Mryste, yn bellach mae’n gweithio yn Lerpwl. Gwaith Paul yw gronau bach sy’n cynrychioli cewri.…

READ MORE


 

PENNY ANDERSON

Mae Penny Anderson yn artist amlgyfrwng celfyddydau cain sy'n gweithio yng ngogledd Cymru. Mae hi’n defnyddio deunyddiau anhraddodiadol, yn aml yn cydblethu â naratifau sy'n dod o le o arwyddocâd personol dwfn. Mae ei gwaith presennol yn edrych ar …

READ MORE


 

PETER LLOYD

Mae Peter Lloyd yn wneuthurwr printiau celf gain a phrintiwr sgrin, sydd bellach yn gweithio yng Nghaer-wynt. Fo yw Pennaeth Ysgol Gelf a Dylunio Prifysgol Southampton ac mae’n olygydd cysylltiol y Journal of Illustration newydd. Mae'n disgrifio…

READ MORE


 

REBECCA F. HARDY

Mae Rebecca Hardy yn artist traws-ddisgyblaethol sy'n defnyddio ystod ddeunyddiau, o gyfryngau cymysg a gludwaith i gerflunio, gosodiadau a ffotograffiaeth. Mae ei chelfyddyd yn adlewyrchu archwiliad gweledol a thaith i ddeall cymdeithaseg,…

READ MORE


 

REBECCA KEY

Mae Rebecca Allweddol yn artist sy'n gweithio yn Lerpwl sydd wedi arddangos ei gwaith ar draws y byd. Yn defnyddio gwrthrychau i archwilio'r berthynas rhwng yr artist a gofod yr oriel, mae hi'n archwilio'r mythau sy’n cwmpasu’r broses greadigol o…

READ MORE


 

RIANNA CASE

Artist Celf Gain o Acrefair yw Rianna. Astudiodd hi gwrs Celf Gain ym Mhrifysgol Metropolitain Caerdydd. Wrth archwylio o’i chwmpas, mae hi wedi cael ei hysbrydoli i wneud printiau o wrthrychau a gasglwyd o’i chartref yn Acrefair a’i fflat yng nghanol Caerdydd. …

READ MORE


 

RICHARD SHIP

Mae Richard Shipp yn artist sy'n gweithio gyda delweddu digidol a sain, gan archwilio themâu mewn amrywiaeth o dirweddau. Mae ganddo ddiddordeb arbennig mewn deunyddiau pensaernïaeth a sut mae’r amgylchedd adeiledig yn gwisgo ac yn heneiddio dros…

READ MORE


 

ROBERT HODGE

Mae Robert Hodge yn artist celfyddydau cain sy’n gweithio yng Nglasgow. Mae ei arfer yn seiliedig ar y berthynas rhwng diwylliant cyfoes a'r Dadeni Eidalaidd. Mae'n defnyddio paent, gludwaith a dulliau digidol i gyfosod ac uno grymoedd cystadleuol…

READ MORE


 

ROSE DAVIES / ROSIE SCRIBBLAH

Mae Rose Davies yn sgriblwr, gwneuthurwr printiau a blogiwr celf (o dan yr enw Rosie Scribblah) o Abertawe, De Cymru. Gyda blynyddoedd o brofiad, mae wedi llwyddo i ddarparu gwaith celf hyfryd yn amrywio o dirluniau inc cnau Ffrengig i weithfeydd…

READ MORE


 

RUTH CULLIS

Mae gwaith Ruth yn ddigymell ac yn chwareus, mae hi wrth ei bodd yn arbrofi gyda deunyddiau, a etifeddwyd, ac a ganfuwyd. …

READ MORE


 

SARA JANE HARPER

Mae Sara Jane Harper yn beintiwr ac yn grochenydd sy'n ystyried paentio fel gweithgaredd creadigol ac ysbrydol hanfodol ar gyfer archwilio mewnol. Mae hi'n gweld y miloedd o botiau pinsiad y mae hi wedi eu creu hyd yn hyn fel cyfryngau ar gyfer…

READ MORE


 

SHARON HALL SHIPP

“Stitchomancy” Gair croesbwythiad llaw bersonol yn y Gymraeg. Yng ngeiriau’r artist ei hun “Bydd y gwaith yn gwahodd y gweledwr i fyfyrio ar ystyr gweledol y gair pwytho ‘stitched’ , fel darogan, ei ddiffiniad posibl o ran sefyllfa’r gweledwr neu ei…

READ MORE


 

SONJA BENSKIN-MESHER

Mae Sonja Benskin-Mesher yn artist gweledol y mae ei hamgylchoedd, gogledd Cymru a Chernyw (lle mae hi’n treulio’r rhan fwyaf o’i hamser), yn llywio ei gwaith. Trwy ei phaentiadau a’i lluniadau mae hi'n archwilio ffyrdd o gyfathrebu ein meddyliau…

READ MORE


 

SOPHIA LEADILL TAYLOR

Artist, ysgrifenwr a gwnaethurwr yw Sophia. Yn bresennol, mae ei stiwdio yng nghanolfan gelf UnDegUn, Wrecsam. Gwaith Sophia yw llyfr lliwio. Byddai hi wrth ei bod be baich’ yn ei ddefnyddio a’i drysori!…

READ MORE


 

STEPHANIE BROWN

Mae Stephanie Brown yn artist sy'n gweithio gyda gwydr mewn ffordd ddychmygus a gorfanwl. Yn aml mae natur yn dylanwadu ar ei gwaith, mae’n gweld harddwch cain mewn ffurfiau organig ac yn dehongli hyn trwy ei thechnegau a ffyrdd o weithio. …

READ MORE


 

SUSIE LIDDLE

Mae Susie yn archwylio glöynnod byw yn ei gwaith. Disgiau MDF, cyfryngau llosgliw, papur a cwyr.…

READ MORE


 

VENESSA SCOTT

Ymarferwr creadigol yw Venessa sy’n arbenigo mewn celf cyhoeddus, graffeg, gosodiadau trefol a gweithdai creadigol. Yn ystod ei gyrfa creadigol mae Venessa wedi cydweithio a rhedeg amryw o prosiectau creadigol mewn carchardai. Mae’r gwaith yn dangos rhai o’r gwaith sydd wedi cael ei wneud fel rhan o’r sesiynau a gweithdai yma.…

READ MORE